برچسب: ایمیل

ارسال خبرنامه با MailChimp for WordPress

ارسال خبرنامه با MailChimp for WordPress سلام؛ ارسال خبرنامه  به کاربران، یکی از رایج ترین راه خبر رسانی و جذب کاربر به سمت سایت و خدمات می باشد. از...

دانلود به ازای عضویت در خبرنامه

ایمیل بازدیدکننده ها ارزشمندترین سرمایه ای است که هر مدیر سایت میتواند داشته باشد. برای دریافت ایمیل راه های مختلفی وجود دارد یکی از...

دوره‌های آموزشی