برچسب: لوکال هاست

5,444 بازدید

چگونه یک سایت توسعه بسازیم ؟

روز همگی به‌خیر؛ نخست با تعریف وب‌سایت توسعه شروع می‌کنم ؛ در کل به وب‌سایتی جدا از وب‌سایت اصلی که در حال توسعه  ٬پیشرفت و اعمال اصلاحات هست و پوسته‌ها و...